สิ่งพิมพ์ใหม่

วารสาร

OCH70.1

Occupational Health & Wellbeing
Volume 70 Number 1
January 2018

หนังสือ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

“ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

จัดพิมพ์โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
รวบรวมภาพฝีพระหัตถ์ 200 ภาพ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 – 2555 (มีทั้งที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพร่มาก่อน)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

 

สืบค้นสิ่งพิมพ์