สาขางานวิจัยที่ห้องสมุดให้บริการ

 
         สาขางานวิจัยที่ห้องสมุดให้บริการ คือ งานวิจัยด้านเคมี และด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนี้

งานวิจัยด้านเคมี (Chemistry Research) มี 3 สาขา คือ
 
 • ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products)
 •  
 • เภสัชเคมี (Medicinal Chemistry)
 •  
 • อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ (Organic Synthesis)
 • งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (Biomedical Research) มี 4 สาขา คือ
   
 • ชีวเคมี (Biochemistry)
 •  
 • การเกิดมะเร็งจากสารเคมี (Chemical Carcinogenesis)
 •  
 • อิมมูโนวิทยา (Immunology)
 •  
 • เภสัชวิทยา (Pharmacology)
 • งานวิจัยด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicological Research) มี 1 สาขา คือ
   
 • พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
 • งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnological Research) มี 1 สาขา คือ
   
 • เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 •  

    [ Home ]
  updated : May 1, 2009