ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ
ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
  หนังสืออ้างอิง หนังสือวิชาการ หนังสือทั่วไป
  สิ่งพิมพ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  วารสาร
  สิ่งพิมพ์พระบรมวงศานุวงศ์
  วัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น CD-ROM

 
 
  [ Home ]
updated : June 23, 2011