แนะนำหนังสือ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

E01208
E01110
E01091
Royal Activities and
International Cooperation
Year 2014
King Bhumibol
Strength of the Land
Year 2009
Lasting Memories
in Timeless Images
Year 2008
E00342
E00164
Concepts and Theories
of His Majesty the King
on Development
Year 1997
His Majesty King
Bhumibhol Adulyadej
and His Development Work
Year 1987
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
T01025
T01021
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปีพิมพ์ 2560
พระอัจฉริยภาพด้านการปศุสัตว์
และพระเมตตาต่อสัตว์ทรงเลี้ยง
ปีพิมพ์ 2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับความมั่นคงของชาติ
ปีพิมพ์ 2560
T01023
T01022
T01024
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
ปีพิมพ์ 2560
89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2560
นวมินทราศิรวาทราชสดุดี
ปีพิมพ์ 2560
T01013
T01014
T01012
พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ปีพิมพ์ 2560
บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ปีพิมพ์ 2560
ธนบัตรรัชกาลที่ 9
ปีพิมพ์ 2560
1
T00956
T00969.
ชื่อและชื่อสกุลที่พระราชทาน
พุทธศักราช 2489 – 2559
ปีพิมพ์ 2560
70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา
ปีพิมพ์ 2559
เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์
ปีพิมพ์ 2559
99RoyalTeachings
GlossaryKingBhumibol
KingPhumiphon
99 พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2559
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานพระราชพิธีพระบรมศพ
ปีพิมพ์ 2559
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ปีพิมพ์ 2559
T00963
T01009
T00952
เทิด 9 ปกเกศ
70 คุณธรรมนำประชา
ปีพิมพ์ 2559
พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน
ปีพิมพ์ 2558
อัครศิลปิน
ปีพิมพ์ 2558
T00936
T00733
T00729
อุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล
ปีพิมพ์ 2556
84 พรรษา ในหลวงของปวงชน
ปีพิมพ์ 2555
84 พระชนมพรรษา
รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพร
ปีพิมพ์ 2555
T00758
H.M.KingBhumibolAdulyadej
t00709-1
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา
ปีพิมพ์ 2555
ภูมิพลบรมราชาธิราช
จอมทัพไทย
ปีพิมพ์ 2555
ดนตรีจากพระราชหฤทัย
ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
ปีพิมพ์ 2554
T00711
T00523
goldenchatra
พระอัจฉริยภาพแห่งความพอเพียง
ผ่านงานสถาปัตยกรรม
ปีพิมพ์ 2552
8 ทศวรรษแห่งการพัฒนา
ปีพิมพ์ 2551
พระฉัตรทองของแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2551
T00570
T00569
T00521
เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีพิมพ์ 2551
เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ปีพิมพ์ 2551
80 พรรษา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2550
T00537
T00522
T00567
ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
ปีพิมพ์ 2550
ประมวลภาพการทรงงาน
80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2550
รายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ปีพิมพ์ 2550
T00881
T00069
T00068
ครองใจคน
ปีพิมพ์ 2549
ครูช่างของแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2542
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับการมูลนิธิในประเทศไทย
ปีพิมพ์ 2542
T00378
T00780
T00027
ในหลวงกับสิ่งแวดล้อมไทย
ปีพิมพ์ 2542
รับเสด็จหัวเมือง
ปีพิมพ์ 2542
รับเสด็จฯ ที่ออสเตรเลีย
ปีพิมพ์ 2542
T00168
T00376
T00120
ด้วยจงรัก ภักดี ด้วยกัน
ปีพิมพ์ 2540
ชีวิตและทรัพยากรแห่งแผ่นดิน
ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ปีพิมพ์ 2540
พระมหาชนก
ปีพิมพ์ 2540
T00377
T00044.
T00043.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับสหประชาชาติ
ปีพิมพ์ 2539
โครงการหุบกระพงและหนองพลับ
ปีพิมพ์ 2537
เสด็จพระราชดำเนินปากีสถาน
สหพันธรัฐมลายา พ.ศ. 2505
ปีพิมพ์ 2537
T00057
T00091
T00051
พระร่มเกล้าของชาวไทย
ปีพิมพ์ 2530
เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า
ปีพิมพ์ 2530
เพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมประวัติ
ปีพิมพ์ 2522