บริการของห้องสมุด
 
 
 
 
1. บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า
         เป็นบริการเพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการข้อมูลเหล่านั้นอาจอยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร หรือสิ่งไม่ตีพิมพ์ เช่น CD-ROM, E-JOURNAL, ฐานข้อมูล ONLINE แหล่งข้อมูลอาจมีทั้งที่ให้บริการอยู่ภายในห้องสมุด และที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งสารสนเทศต่างๆ ภายนอกห้องสมุด
 
2. บริการสืบค้นข้อมูลออนไลน์
         ห้องสมุดให้บริการสืบค้นไปยังแหล่งสารสนเทศภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3. บริการให้ยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด
  ผู้มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์
         ห้องสมุดให้บริการยืมสิ่งพิมพ์เฉพาะ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ที่ได้เป็นสมาชิกมีบัตรห้องสมุดเท่านั้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในบางกรณี
 
  การเป็นสมาชิกห้องสมุด
         บุคลากรของสถาบันฯ และนักศึกษาใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (สีหรือขาวดำ) ในการสมัครสมาชิก
 
  วัสดุ - สิ่งพิมพ์ ที่ให้ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
  - สิ่งพิมพ์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีเพียง 1 ฉบับ
  - วัสดุไม่ตีพิมพ์ เช่น CD-ROM
 
  การต่ออายุการยืมสิ่งพิมพ์
        ผู้ใช้อาจขอต่ออายุสิ่งพิมพ์ โดยการนำมาที่ห้องสมุดหรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8119, 8128
 
    ค่าปรับสิ่งพิมพ์เกินกำหนด
  นักศึกษาผู้คืนสิ่งพิมพ์เกินกำหนดต้องเสียค่าปรับ ดังนี้
    หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง
5
บาท / เล่ม / ชั่วโมง หรือ
     
 40
บาท / เล่ม / วัน
    สิ่งพิมพ์อื่นๆ
3
บาท / เล่ม / วัน
    การคิดค่าปรับไม่นับวันที่ห้องสมุดปิดทำการ    
 
  สิ่งพิมพ์หาย
        ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับตามอัตราของสิ่งพิมพ์นั้นๆ นับตั้งแต่วันกำหนดส่งจนถึงวันที่แจ้งการหาย และต้องชำระเงินในการจัดซื้อเล่มทดแทนรวมทั้งค่าดำเนินการ
         ผู้ยืมต้องจ่ายทดแทนสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ทำชำรุดเสียหายมากเช่นเดียวกับหนังสือหาย
 
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
         เป็นบริการจัดหาสำเนาบทความซึ่งไม่มีในห้องสมุด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จากแหล่งสารสนเทศอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ห้องสมุดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเฉพาะ ผู้ใช้ที่ทำบัตรห้องสมุดเท่านั้น ค่าบริการขึ้นอยู่กับห้องสมุดที่จัดส่งเอกสารมาให้
 
5. บริการถ่ายเอกสาร
         ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ คือ ไม่อนุญาตให้ทำการถ่ายเอกสาร หนังสือ หรือ วารสาร ทั้งเล่ม
         บริการถ่ายเอกสารให้บริการแก่ผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรของสถาบันฯ และบุคคลภายนอก โดยมีอัตราค่าถ่ายสำเนาเอกสารตามขนาดของกระดาษ    
กระดาษ ขนาด A4 แผ่นละ 0.50 บาท
กระดาษ ขนาด B4 แผ่นละ 1.00 บาท
 
จำนวนและระยะเวลาการให้ยืมสิ่งพิมพ์
ประเภทของสิ่งพิมพ์ ผู้ยืม จำนวนที่ให้ยืม/เล่ม ระยะเวลาให้ยืม/วัน
วารสาร
     
วารสารเล่มปลีก
บุคลากรและนักศึกษา
3 3
วารสารฉบับรับล่าสุด
บุคลากร
3 3
นักศึกษา
1 3
หนังสือ
     
หนังสืออ้างอิง
บุคลากรและนักศึกษา
1 1
หนังสือวิชาการ
บุคลากร
3 7
 
นักศึกษา
3 3
สิ่งพิมพ์ทั่วไป
บุคลากร
3 7
นักศึกษา
3 3
สิ่งพิมพ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์    
มีมากกว่าหนึ่งฉบับ บุคลากรและนักศึกษา 3 3
มีหนึ่งฉบับในห้องสมุด
ไม่ให้ยืม
   
   
 
 
 
[ Home ]
updated : June 23, 2011