หนังสือแนะนำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

T00924.
T00932.
T00924.
60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา
ปีพิมพ์ 2558
บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
ปีพิมพ์ 2558
ความรักผูกพันกับจีน
ปีพิมพ์ 2554