สิ่งพิมพ์ใหม่

วารสาร

Scientific American
Volume 319 Number 3
September 2018

หนังสือ

หลากลาย หลายชีวิต Various Patterns; Diversity of Life
ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ปีพิมพ์ 2561
สูจิบัตร (หนังสือ) นิทรรศการศิลปกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ จัดทำเป็นที่ระลึก เพื่อให้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในมิติของความเป็น “ศิลปิน”

 

สืบค้นสิ่งพิมพ์