ความเป็นมา

มูลนิธิจุฬาภรณ์

สถาปนาขึ้นตามพระดำริใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2529

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ในปี พ.ศ. 2530 ปีซึ่งประเทศไทยได้มีการเฉลิมฉลองวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษานั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ สนับสนุนงานใน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ห้องสมุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่มกราคม 2539 เป็นห้องสมุดเฉพาะที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักวิจัยและบุคลากรของสถาบันฯได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของสถาบันฯ
ต่อมาใน พ.ศ. 2542 สถาบันฯ ได้เริ่มกิจกรรมด้านการเรียน การสอน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษานานาชาติ ในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุดจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัยระดับสูง กลุ่มผู้ใช้บริการมี ทั้งอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรของสถาบันฯ

สาขางานวิจัยที่ห้องสมุดให้บริการ คือ งานวิจัยด้านเคมี ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ ดังนี้
– งานวิจัยด้านเคมี 3 สาขา คือ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เภสัชเคมี อินทรีย์เคมีสังเคราะห์
– งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 4 สาขา คือ ชีวเคมี การเกิดมะเร็งจากสารเคมี อิมมูโนวิทยา เภสัชวิทยา
– งานวิจัยด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 สาขา คือ พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
– งานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 1 สาขา คือ เทคโนโลยีชีวภาพ