แนะนำหนังสือทั่วไป

เรียงเล่าเราสอง
คันฉ่องส่องชีวิตนักการทูต

ผู้แต่ง ฐากูร พานิช
ปีพิมพ์ 2563
Anti-aging by Dr.Mart
ผู้แต่ง ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ
ปีพิมพ์ 2562
Textbook of Gastroenterology
โรคระบบทางเดินอาหาร
บรรณาธิการ สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
ปีพิมพ์ 2560