แนะนำหนังสือ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

E01208
 E01110  E01091
Royal Activities and
International Cooperation
Year 2014
King Bhumibol
Strength of the Land
Year 2009
Lasting Memories
in Timeless Images
Year 2008
1
KingPhumiphon
99RoyalTeachings
ชื่อและชื่อสกุลที่พระราชทาน
พุทธศักราช 2489 – 2559
ปีพิมพ์ 2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ปีพิมพ์ 2559
icon-pdf
99 พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2559
icon-pdf
GlossaryKingBhumibol
 T01009
H.M.KingBhumibolAdulyadej
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานพระราชพิธีพระบรมศพ
ปีพิมพ์ 2559
icon-pdf
พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน
ปีพิมพ์ 2558
ภูมิพลบรมราชาธิราช
จอมทัพไทย
ปีพิมพ์ 2555

t00709-1
goldenchatra
t00521-01-787x1024
ดนตรีจากพระราชหฤทัย
ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
ปีพิมพ์ 2554
พระฉัตรทองของแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2551
๘๐ พรรษา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2550