การยืมสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด

ผู้มีสิทธิยืมสิ่งพิมพ์

ห้องสมุดให้บริการยืมสิ่งพิมพ์กับบุคลากร นักศึกษาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้เป็นสมาชิกมีบัตรห้องสมุดเท่านั้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในบางกรณี

การเป็นสมาชิกห้องสมุด

บุคลากรและนักศึกษาใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (สีหรือขาวดำ) ในการสมัครสมาชิก
 

การต่ออายุการยืมสิ่งพิมพ์

ผู้ใช้อาจขอต่ออายุสิ่งพิมพ์ โดยการนำมาที่ห้องสมุดหรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่เบอร์ต่อ 8119, 8128
 

สิ่งพิมพ์หาย

ผู้ยืมต้องรับผิดชอบและเสียค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมที่ห้องสมุดจะพิจารณา
 

จำนวนและระยะเวลาการให้ยืมสิ่งพิมพ์

ประเภทสิ่งพิมพ์ ผู้ยืม จำนวนที่ให้ยืม/เล่ม ระยะเวลาให้ยืม/วัน
 วารสาร
วารสารเล่มปลีก บุคลากร
3
3
นักศึกษา
วารสารฉบับรับล่าสุด บุคลากร
3
3
 นักศึกษา
1
3
หนังสือ
หนังสืออ้างอิง บุคลากร
1
1
นักศึกษา
หนังสือวิชาการ บุคลากร
3
7
นักศึกษา
3
3
สิ่งพิมพ์ทั่วไป บุคลากร
3
7
นักศึกษา
3
3
สิ่งพิมพ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
มีมากกว่าหนึ่งฉบับ บุคลากร
3
3
นักศึกษา
มีหนึ่งฉบับในห้องสมุด ไม่ให้ยืม