พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Glossary of Terms Related to
the Royal Funeral
Year 2017
Royal Activities and
International Cooperation
Year 2014
King Bhumibol Strength of the Land
Year 2009
Lasting Memories in Timeless Images
Year 2008
Concepts and Theories of His Majesty
the King on Development
Year 1997
His Majesty King
Bhumibhol Adulyadej
and His Development Work
Year 1987
พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์
ปีพิมพ์ 2561
พระเมรุมาศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปีพิมพ์ 2560
พระอัจฉริยภาพด้านการปศุสัตว์
และพระเมตตาต่อสัตว์ทรงเลี้ยง
ปีพิมพ์ 2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับความมั่นคงของชาติ
ปีพิมพ์ 2560
ธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดงานพระบรมศพ
ปีพิมพ์ 2560
89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2560
นวมินทราศิรวาทราชสดุดี
ปีพิมพ์ 2560
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ปีพิมพ์ 2560
บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ปีพิมพ์ 2560
ธนบัตรรัชกาลที่ 9
ปีพิมพ์ 2560
พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย
ปีพิมพ์ 2560
คำพ่อสอน
ปีพิมพ์ 2560
ชื่อและชื่อสกุลที่พระราชทาน
พุทธศักราช 2489 – 2559
ปีพิมพ์ 2560
พระผู้สถิตในหทัยราษฎร์
ปีพิมพ์ 2560
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ปีพิมพ์ 2559
70 สัมพัจฉร์ฉลองรัชธรรมราชา
ปีพิมพ์ 2559
เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์
ปีพิมพ์ 2559
99 พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2559
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
งานพระราชพิธีพระบรมศพ
ปีพิมพ์ 2559
เทิด 9 ปกเกศ
70 คุณธรรมนำประชา
ปีพิมพ์ 2559
พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน
ปีพิมพ์ 2558
อัครศิลปิน
ปีพิมพ์ 2558
อุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มพระบารมีจักรีภูมิพล
ปีพิมพ์ 2556
84 พรรษา ในหลวงของปวงชน
ปีพิมพ์ 2555
84 พระชนมพรรษา
รัฐสภาร้อยดวงใจถวายพระพร
ปีพิมพ์ 2555
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา
ปีพิมพ์ 2555
ภูมิพลบรมราชาธิราช
จอมทัพไทย
ปีพิมพ์ 2555
ดนตรีจากพระราชหฤทัย
ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน
ปีพิมพ์ 2554
พระอัจฉริยภาพแห่งความพอเพียง
ผ่านงานสถาปัตยกรรม
ปีพิมพ์ 2552
8 ทศวรรษแห่งการพัฒนา
ปีพิมพ์ 2551
พระฉัตรทองของแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2551
เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปีพิมพ์ 2551
เล่นตามรอยพระยุคลบาท
ปีพิมพ์ 2551
80 พรรษา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2550
ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
ปีพิมพ์ 2550
ประมวลภาพการทรงงาน
80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ปีพิมพ์ 2550
รายงานการติดตามและประเมินผล
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ปีพิมพ์ 2550
คำพ่อสอน
ปีพิมพ์ 2550
ครองใจคน
ปีพิมพ์ 2549
ครูช่างของแผ่นดิน
ปีพิมพ์ 2542
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับการมูลนิธิในประเทศไทย
ปีพิมพ์ 2542
ในหลวงกับสิ่งแวดล้อมไทย
ปีพิมพ์ 2542
ในรับเสด็จหัวเมือง
ปีพิมพ์ 2542
รับเสด็จฯ ที่ออสเตรเลีย
ปีพิมพ์ 2542
ด้วยจงรัก ภักดี ด้วยกัน
ปีพิมพ์ 2540
ชีวิตและทรัพยากรแห่งแผ่นดิน
ใต้เบื้องพระยุคลบาท
ปีพิมพ์ 2540
พระมหาชนก
ปีพิมพ์ 2540
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับสหประชาชาติ
ปีพิมพ์ 2539
โครงการหุบกระพงและหนองพลับ
ปีพิมพ์ 253
เสด็จพระราชดำเนินปากีสถาน
สหพันธรัฐมลายา พ.ศ. 2505
ปีพิมพ์ 2537
พระร่มเกล้าของชาวไทย
ปีพิมพ์ 2530
เย็นพระยศปูนเดือน เด่นฟ้า
ปีพิมพ์ 2530
เพลงพระราชนิพนธ์ พร้อมประวัติ
ปีพิมพ์ 2522