หนังสือแนะนำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

60 พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา
ปีพิมพ์ 2558
บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ
ปีพิมพ์ 2558
ความรักผูกพันกับจีน
ปีพิมพ์ 2554