พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ และ จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์
พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ 2552

Download PDF

 

สารบัญ

รายการ

หน้า
หน้าปก A
หน้าชื่อเรื่อง B
ผู้นิพนธ์ C
บทนำ D
สารบัญ E

ตอนที่ 1 หลักการพิษวิทยา

บทที่ 1 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในภาพรวม 1-10
บทที่ 2 หลักการทั่วไป 11-16
บทที่ 3 การนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 17-29
บทที่ 4 การแพร่กระจายของสารเคมี 31-34
บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสารเคมีโดยกระบวนการทางชีวภาพหรือเมแทบอลิซึม 35-52
บทที่ 6 การขับสารเคมีออกจากร่างกาย 53-55
บทที่ 7 ปัจจัยเปลี่ยนแปลงความเป็นพิษ 57-65
บทที่ 8 หลักการพิษวิทยาของระบบนิเวศน์ 67-75
บรรณานุกรม 77

ตอนที่ 2 ความเป็นพิษของสารเคมีต่อระบบอวัยวะในร่างกาย

บทที่ 9 พิษวิทยาของระบบตับ 79-87
บทที่ 10 พิษวิทยาของระบบประสาท 89-108
บทที่ 11 พิษวิทยาของระบบตา 109-119
บทที่ 12 พิษวิทยาของระบบสืบพันธ์ุ 121-128
บทที่ 13 พิษวิทยาของระบบเลือด 129-140
บทที่ 14 พิษวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน 141-148
บทที่ 15 พิษวิทยาของระบบทางเดินหายใจ 149-156
บทที่ 16 พิษวิทยาของระบบไต 157-170
บทที่ 17 พิษวิทยาของระบบผิวหนัง 171-178
บรรณานุกรม 179-180

ตอนที่ 3 การเกิดมะเร็งจากสารเคมี

บทที่ 18 กลไกการเกิดมะเร็งจากสารเคมี 181-202
บทที่ 19 สารเคมีการก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมและอาหาร 203-230
บรรณานุกรม 231-232

ตอนที่ 4 สารเคมีทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

บทที่ 20 สารจำกัดศัตรูพืช 233-256
บทที่ 21 โลหะหนัก 257-272
บทที่ 22 สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 273-279
บรรณานุกรม 281-284

ตอนที่ 5 มลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหา

บทที่ 23 มลพิษทางอากาศ 285-294
บทที่ 24 มลพิษทางน้ำและดิน 295-299
บทที่ 25 ปัญหาทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 301-310
บทที่ 26 การประเมินการสัมผัสสารเคมีและการใช้ดัชนีชีวภาพ 311-324
บรรณานุกรม 325-326
ดัชนีรายชื่อสารเคมีและยา 327-336
ปกหลัง 337

เกี่ยวกับหนังสือ

บทคัดย่อ

หนังสือ “พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้มีประโยชน์กับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน 

วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องการศึกษาต่อระดับสูงในสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสำหรับผู้ที่สนใจ 

เรื่องความเป็นพิษของสารเคมี หรือทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้และควบคุมการใช้ การบริหาร 

จัดการสารเคมี ก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วย ตำราฉบับนี้ได้พยายามใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยที่สุด 

แต่บางครั้งก็จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากยังไม่มีคำแปลที่เหมาะสม หรือเมื่อแปล 

แล้วจะทำให้เข้าใจยากหรือต้องอธิบายยาวก็จะใช้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทย 

คำสำคัญ

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา ความเป็นพิษของสารเคมี
การเกิดมะเร็งจากสารเคมี สารเคมี มลพิษในสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย 

เลขาธิการ 

ศูนย์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมนานาชาติ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

(ศูนย์ความเป็นเลิศทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาปนาโดย 

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1990) 

ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาร่วม 3 สถาบัน 

(มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย) 

สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ 

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ 

ประธานคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาพิษวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้อมูลบรรณานุกรม

ISBN :974-7408-11-2

พิมพ์ครั้งที่ 2 มกราคม 2552

สงวนลิขสิทธิ์ :

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์