Template สิ่งพิมพ์ (สำรอง)

icon-pdf

ชื่อเรื่องสิ่งพิมพ์

ชื่อคนเขียน
พิมพ์ครั้งที่ x ปีพิมพ์ 25xx

Book PDF

 

สารบัญ

รายการ

หน้า
หน้าปก A
หน้าชื่อเรื่อง B
ผู้นิพนธ์ C
บทนำ D
สารบัญ E

ตอนที่ 1 ชื่อเรื่อง

บทที่ 1 ชื่อหัวข้อเรื่อง 1-10
บทที่ 2 ชื่อหัวข้อเรื่อง 11-16
บทที่ 3 ชื่อหัวข้อเรื่อง 17-29

ตอนที่ 2 ชื่อเรื่อง

บทที่ 1 ชื่อหัวข้อเรื่อง 31-40
บทที่ 2 ชื่อหัวข้อเรื่อง 41-50
บทที่ 3 ชื่อหัวข้อเรื่อง 51-60

เกี่ยวกับหนังสือ

บทคัดย่อ

เนื้อหา

คำสำคัญ

ชื่อคำสำคัญ ชื่อคำสำคัญ ชื่อคำสำคัญ
ชื่อคำสำคัญ ชื่อคำสำคัญ ชื่อคำสำคัญ

ผู้แต่ง

ชื่อผู้แต่ง
เนื้อหา

ข้อมูลบรรณานุกรม

ISBN :xxx-xxxx-xx-x

พิมพ์ครั้งที่ x

สงวนลิขสิทธิ์ :

ชื่อผู้แต่ง